Referat fra Interessentskabsmøde 2018

Brørup, d.14./3.-2018

Referat fra interessentskabsmøde i Tirslund Vindmøllelaug

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og referent.
 • Erik Petermann valgt til dirigent.
 • Amdi Holm referent.
 • Dirigenten gennemgik herefter krav for interessentskabet mødets  lovlighed.  Forespurgte efterfølgende om nogle i forsamlingen havde indvindinger herimod. Dette var ikke tilfældet og konstaterede derfor, at mødet var således lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt
 1. Formandens beretning.

  se vedlagte præsentation

 • Formanden oplyste om de afgivne invitationer og svar for mødet som følger
  • Ved indkaldelse udsendte vi 170 breve og 74 emails. Svarende til 242 medlemmer ud af 242 medlemmer. Svarende til 3250 andele ud af 3267 stamandele. 22 breve kom retur og 6 emails.
  • I 2017 fik vi 4 udbetalinger retur, svarende til 51 andele
  • I seneste udbetaling i Marts 2018 fik vi 2 retur svarende til 8 andele
 • Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder. Møllerne kører på tidspunktet godt.
 • Kort efter sidste interessantskabsmødefik vi et gearkassehavari.
 • Vi fik overvågning på møllerne som fungere godt.
 • Formanden omtalte udsendelsen af invitationer.
 • Prisudvikling på strøm i lauget er nu med på en kvartalspris pt. 20 øre/kWh frem til Juni 2018.
 • Elprisen stiger for tiden. Formanden omtalte prisudviklingen. Michael omtalte de reparationer der har været på møllerne. Gearkasseudskiftning blev omtalt, det har kostet 360.000 kr.
 • Michael omtalte hvem der har adgang til overvågning. (bestyrelsen).
 • Formanden talte om den fremtidige el udvikling.
 • Beretningen blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af regnskabet.
 • Overskuddet blev 518.567 kr.
 • Regnskabet balanceret med 1.143.076 kr.
 • Se godkendt og underskrevet regnskab som er vedhæftet.
 • Årsregnskabet blev godkendt.
 1. Budget 2018 blev gennemgået og vedtaget som er vedhæftet.
 2. 3 styk udlodninger blev vedtaget.
 3. Valg af bestyrelse.
 • Genvalg til Birthe Simonsen og Herluf Nielsen.
 1. Suppleanter Peter Storm og Ole Hansen.
 2. Forslag af ændringer af vedtægter.
 • Forslag nr. 3 blev vedtaget. Dog med det tillæg at der stadig også skal være muligt at indkalde per email

  se vedlagte ændringsforslag

 • Invitation kan nu fortages ved opslag i lokalavisen og på hjemmesiden, hvis det godkendes på næste interessantskabsmøde
 1. Valg af revisor, der var genvalg.
 2. Indkommende forslag
 • Viggo Momsen stillede spørgsmål til bestyrelsen. Bestyrelsen udfører ikke mægler virksomhed for køb og salg af andele, men opslår det gerne på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen skal undersøge hvornår der skal være lovpligtige eftersyn efter 20 år.
 • Der blev spurt om interessenter kunne få adgang til overvågning, og det kunne de ikke, fordi man kan standse møllerne, så det blev nedstemt
 1. Formanden lukkede mødet og takkede for fremmødet.

Underskrevet referat forefindes i protokollen

Udgivet iFormandens beretning, Ikke kategoriseret, Interessentskabsmøde | Der er lukket for kommentarer